• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Beskrivning

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid universitetet (www.

ctf.kau.se), är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 70 forskare och doktorander som bedriver studier inom psykologi, företagsekonomi, informatik, ingenjörsvetenskaper, statsvetenskap, och religionssociologi. CTF strävar hela tiden efter att inkludera nya vetenskaper till sin portfölj för att bättre än tidigare svara på de forskningsutmaningar som föreligger. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot utmaningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Arbetsuppgifter

Anställningen som postdoktor kommer att knytas till pågående forskning inom CTF. Mer precist kommer postdoktorsanställningen knytas till vår forskning om hur användare (konsumenter, patienter, medborgare) använder ny teknik för att nå mål och tillfredsställa behov som är relevanta för dem själva. Den ökade användningen av ny teknik och digitala tjänster i allmänhet och tjänster som bygger på personuppgifter i synnerhet skapar möjligheter för en helt ny typ av tjänster. Dessa nya tjänster medför även potentiella risker för den enskilde användaren då de nya tjänsternas funktioner ofta är baserade på användarens personuppgifter. Detta leder till en situation där användares påverkas att dela med sig av sina data t.ex. genom användandet av s.k. Dark Patterns. Dessutom samlas det automatiskt in nya typer av data genom t.ex. Internet of Things (IoT) på ett sätt som ofta inte medger någon form av kontroll för den enskilde individen.  Fokus kommer att läggas på att studera hur användare tar till sig och bearbetar information och hur detta påverkar beslutsfattande och beteende rörande delande av personuppgifter. Detta kommer bland annat att ske genom framtagande och test av gränssnitt. Studier kommer också att kretsa kring möjligheter och risker med IoT och hur användare ändrar sitt beteende för att använda ny teknik och hur beslutsfattandeprocessen påverkas av upplevelser av hot i form av integritetsfrågor som är relaterade till användningen av ny teknik. Exempel på empiriska fält där studier ska genomföras är inom offentlig sektor samt även inom handel. Metodmässigt är kunskaper i såväl experimentell forskning, kvalitativ forskning samt litteraturöversikter viktiga. Forskaren ska ha en tydlig ambition mot excellens. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för såväl akademi som konsumenter och CTFs externa partners (organisationer). Anställningen innehåller till största delen forskning och resterande del, högst 20%, består vanligen av undervisning och annat utvecklingsarbete.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor för den föreslagna tjänsten är den som har avlagt doktorsexamen i psykologi alternativt datavetenskap eller har relevant utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom dessa ämnen. Doktorsexamen får inte vara äldre än tre år vid ansökningstidens utgång.  

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex. ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter, speciellt publikationer i internationella tidskrifter och konferenser av relevans för CTFs forskningsområden och tjänstens inriktning. Av särskild vikt är forskningserfarenhet och examina gällande forskning om ”privacy” med fokus på hur individer handskas med sina personuppgifter och vilka faktorer, som tex visuell design av gränssnitt, som påverkar individens beslut att dela eller inte dela med sig av dessa data. Erfarenhet av att ta fram gränssnitt för att på experimentell väg undersöka hur beslutsfattande påverkas är önskvärt.

Erfarenhet av medverkan i nationella och internationella forskningsprojekt/samarbeten är meriterande. Hög motivation och god förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med andra forskare är viktiga egenskaper då mycket forskning sker tillsammans med andra forskare, över olika ämnesområden, vid CTF.

Villkor

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år enligt kollektivavtal. Anställningen kan förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel vid föräldraledighet eller sjukdom. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att Du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- Publikationslista
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK 2020/260

Sista ansökningsdag: 10 februari 2021

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

 

 

 

 

Detta är en jobbannons med titeln "Postdoktor med inriktning Privacy och beslutsfattande" hos företaget Karlstads Universitet och publicerades på workey.se den 20 januari 2021 klockan 09:50.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey