• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
En anställning som biträdande universitetslektor i skogsproduktion med inriktning mot tillväxtmodeller och anpassning av skogsskötselåtgärder till framtida klimat ledigförklaras vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp.

Vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap bedrivs forskning, samverkan och undervisning om skogens skötsel, främst i södra Sverige. Viktiga forskningsfrågor är skötsel av blandskog, lövskog och kontinuitetsskogsskötsel men skötsel av planterad gran och tall har varit, och kommer framgent att vara, en viktig del av institutionens verksamhet. Annan forskning som bedrivs på institutionen är inom naturvårdsbiologi, skogsskador, skoglig planering och skogspolitik. Forskning sker i nära samarbete med skogsnäringen och andra skogliga aktörer i regionen. Institutionen bedriver undervisning på grund- och påbyggnadsnivå för svenska och internationella studenter. Institutionens masterprogram Euroforester och Skogsbruk för många mål är en viktig del av verksamheten. Ett nytt kandidatprogram ”Forest & Landscape” startar hösten 2021.

Ämnesbeskrivning
Ämnet för anställningen är Skogsproduktion.

Arbetsuppgifter
Den biträdande universitetslektorn ska utveckla en egen forskningsprofil inom ämnesområdet med inriktning mot tillväxtmodeller och anpassning av skogsskötselåtgärder till framtida klimat. Forskningen förväntas ske i nära samarbete med forskare inom institutionen och övriga SLU, samt genom nationellt och internationellt samarbete.

Därutöver ska innehavaren av anställningen:

• söka extern finansiering i konkurrens och publicera vetenskapliga artiklar
• initiera uppbyggnaden av en egen forskargrupp
• delta i forskarutbildningen som biträdande handledare
• samarbeta och kommunicera med relevanta aktörer i näringen
• undervisa på grund-, avancerad och forskarnivå
• fortbilda sig pedagogiskt
• kunna undervisa på svenska inom fyra år 

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt kompetent inom ämnesområdet för anställningen.

God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid kvalitativa indikatorer på sökandes vetenskapliga skicklighet.

Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningslinje inom det aktuella forskningsområdet, och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Vikt kommer också att fästas vid kommunikativ förmåga och förmåga att arbeta brett över ett flertal av institutionens verksamhetsområden.

God förmåga att samarbeta är av vikt, liksom erfarenhet av undervisning och administration.

Förmåga att kommunicera på svenska är meriterande.

Efter kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga egenskaper och lämplighet.

Sista ansökningsdatum:
2021-02-26

Placering/ort:
 Alnarp

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tills vidare, anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

 

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

http://www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Detta är en jobbannons med titeln "Biträdande universitetslektor i skogsproduktion" hos företaget Sveriges Lantbruksuniversitet och publicerades på workey.se den 20 januari 2021 klockan 08:40.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey