Ekobrottsmyndigheten är en enrådighetsmyndighet och ingår tillsammans med Åklagarmyndigheten i åklagarväsendet. Myndigheten är en specialistmyndighet som har i uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet genom utredning och lagföring av personer som begår vissa ekonomiska brott t.ex. skattebrott, bokföringsbrott, kon­kursrelaterade brott, finansmarknadsbrott och EU-bedrägerier. Myndigheten ska även arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet samt ska bedriva brottsförebyggande arbete som avser ekonomisk brottslighet. I det ingår att lämna information om den brottsligheten till andra myndigheter samt till kommuner, näringsliv, organisationer och allmänheten.

Det finns ett nära samspel med Åklagarmyndigheten vad gäller såväl kompetensförsörjning, som brottsutredningar. Vid myn­dig­heten finns en underrättelseverk­sam­het som leds av ekobrottskansliet vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning. Poliserna som tjänstgör vid Ekobrottsmyndigheten är anställda vid Polismyndigheten. Polisverksamheten är en integrerad del i myndighetens ar­betssätt och bedrivs utifrån ett gemensamt uppdrag med gemensam ledning och styrning.

Ekobrottsmyndigheten leds av en generaldirektör. Vid myndigheten finns ett insynsråd. Generaldirektören är ordförande i insynsrå­det. Vid myndigheten finns ca 670 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm. Den operativa verksamheten består av tio ekobrottskamrar, en finansmarknadskammare, fem polisoperativa enheter och ett brottsförebyggande kansli. Kamrarna är organiserade under tre geografiska avdelningar, Nordöst, Stockholm och Sydväst. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har

• erfarenhet av att leda en verksamhet i förändring,
• god kunskap om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
• god kännedom om de krav som ställs på myndigheterna i form av effektivitet, öppenhet och rättssäkerhet,
• erfarenhet av att leda och strategiskt utveckla verksamhet,
• erfarenhet av att leda genom andra chefer och av att leda en geografiskt spridd verksamhet,
• akademisk examen,
• goda kunskaper i svenska och engelska.

Du ska också ha förmåga att

• driva strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete i verksamheten,
• styra och leda myndighetens verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv, med fokus på resultat och effektiv användning av resurser samt inom ramen för en god förvaltningskultur,
• prioritera och skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet präglad av samverkan över myndighetsgränser,
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
• engagera och motivera medarbetare,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken,
• vara en skicklig kommunikatör och ha en god social förmåga,
• företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt, nationellt och internationellt.

Det är meriterande om du har

• erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, förvaltningsmyndighet eller riksdagen,
• erfarenhet av arbete i ledande funktion inom rättsväsendet eller andra för myndigheten relevanta områden.

Övrigt

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Charlotte Kugelberg och enhetschef Linda Billung. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Helena Enström, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 12 december 2023.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Detta är en jobbannons med titeln "Regeringen söker generaldirektör och chef till Ekobrottsmyndigheten" hos företaget Regeringskansliet och publicerades på workey.se den 21 november 2023 klockan 14:39.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey