vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-08-15.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för atmosfärsvetenskap är inriktad mot ökat förståelse av luftens sammansättning och dess påverkan på klimat och hälsa. Egenskaper och effekter av atmosfäriska aerosolpartiklar är av särskilt intresse i forskningen inom enheten.      

Projektbeskrivning
Växelverkan mellan atmosfäriska aerosolpartiklar är ett aktivt forskningsområde inom klimatvetenskap. Aerosolpartiklar med både naturliga och antropogena källor påverkar bildning av molndroppar och iskristaller. Människans påverkan på partikelhalterna har därför potential att vidare påverka molnens egenskaper. Beskrivningar av dessa effekter inom moln- och klimatmodeller har fortfarande stor osäkerhet. Grundläggande forskning om den komplexa växelverkan mellan partikelhalter och egenskaper, molnens mikrofysik, meteorologiska parametrar och det hydrologiska kretsloppet krävs för att förbättra dessa modeller och klimatprojektioner.

Detta doktorandprojekt siktar på att bidra till vår förståelse av nyckelprosesserna inom livscykeln hos atmosfäriska aerosolpartiklar, deras växelverkan med moln och interaktioner med meteorologi, vattenånga och luftens kemi. Den framgångsrika kandidaten kommer att delta i fältexperiment kopplade till EU-projekten INTEGRATE och FORCeS. Den experimentella forskningen ska användas som en bas för data-analys för att bättre förstå växelverkan mellan aerosoler och moln.

Målen för detta doktorandprojekt är att: 1) mäta, analysera och tolka data om kemiska och mikrofysikaliska egenskaper hos aerosolpartiklar och moln med perspektiv från atmosfärskemi och –fysik, meteorologi and biogeokemiska kretslopp; 2) bidra till förbättrningen av teoretiska och numeriska modeller som beskriver molnbildning, aerosoldynamik och klimatsystemet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida http://www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorand i Miljövetenskap" hos företaget Stockholms Universitet och publicerades på workey.se den 30 juni 2020 klockan 17:42.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey