• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i Omvårdnad vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnets forskning vid Karlstads universitet är samlat inom forskningsprogrammet Främja hälsa och vårdkvalitet som omfattar tre övergripande forskningsområden: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskning inom området hälsa bedrivs idag inom flera ämnen vid universitetets båda fakulteter och forskarutbildningen är samlad i Forskarskola Hälsa. Den utlysta doktorandanställningen med avslutning doktorsexamen i omvårdnad kommer att vara knuten till Forskarskola Hälsa.

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning med avslutning doktorsexamen utlyses till ett forskningsprojekt om sjuksköterskans patientnära ledarskap i vården för äldre människor i kommunens hemsjukvård. Sjuksköterskan har en given ledarskapsroll i sin profession. De flesta är eniga om att ledarskap är viktigt i kommunens hemsjukvård, som dels utövas med avstånd från de äldre och som dels utövas nära de äldre. Däremot är kunskapen begränsad om sjuksköterskans patientnära ledarskap: vad är det, vad innebär det, vad görs, hur och varför. Forskningsprojektets mål är att öka kunskapen om sjuksköterskans patientnära ledarskap, som har betydelse för en patientsäker hemsjukvård för äldre människor. En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktoranden kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, som undervisning eller något annat arbete vid lärosätet på maximalt 20 procent av full arbetstid.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i omvårdnad har den som avlagt examen i omvårdnad på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar i ämnet/huvudområdet omvårdnad om minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Bedömningsgrunderna baseras på den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Dessutom bedöms erforderliga styrkta erfarenheter enligt meritprofil (se nedan) samt forskningsplan, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, svenska och engelska språkfärdigheter samt den sökandes avsikt att närvara och delta aktivt i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av att arbeta både enskilt och i grupp.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Detta är en jobbannons med titeln "Doktorand i omvårdnad" hos företaget Karlstads Universitet och publicerades på workey.se den 30 juni 2020 klockan 09:43.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey